Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MOTORCROSSVERENIGING UTRECHT - September 2021
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Motorcrossvereniging Utrecht (hierna genoemd MCU), ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 40479951

ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Onder deze begrippen wordt verstaan: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Producten en diensten: verzamelbegrip voor alle producten en diensten die MCU levert aan de klant, die via de website, social media of in papieren vorm afgenomen kunnen worden. Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere producten en/of diensten van MCU afneemt. Website en social media: verzamelnaam voor de online middelen die ingezet worden om de producten en diensten aan te bieden.

ARTIKEL 2 - AANBOD
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van MCU zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om producten en/of diensten van MCU af te nemen.
2.3 MCU is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door MCU worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de klant heeft geaccepteerd.
2.4 Fouten in het aanbod binden MCU niet en de klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
2.5 MCU heeft het recht een aanmelding van een klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN EN DIENSTEN
3.1 Producten en/of diensten worden door MCU aangeboden via website, social media en op papier.
3.2 MCU is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de levering van producten en/of diensten.

ARTIKEL 4 - PRIJS EN BETALING
4.1 Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door MCU aangeboden betalingsmogelijkheden.
4.2 Betaling van producten en/of diensten kan plaats vinden via de website, social media of op papier.

ARTIKEL 5 - INFORMATIE EN VEILIGHEID
5.1 De klant is gehouden bij inschrijving om juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de klant direct te worden aangevuld.
5.2 De klant dient MCU direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn gegevens.

ARTIKEL 6 - GEBRUIK VAN WEBSITE
6.1 Het is de klant niet toegestaan de website zodanig te gebruiken dat het functioneren daarvan in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
6.2 Het is de klant niet toegestaan de producten en diensten anders dan voor persoonlijke en niet- commerciële doeleinden te gebruiken.

ARTIKEL 7 - BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE
7.1 MCU streeft ernaar de website te allen tijde beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
7.2 MCU kan (delen van) de website buiten gebruik stellen voor periodiek onderhoud. MCU zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs nodig de klant hier tijdig van op de hoogte stellen.

ARTIKEL 8 - DERDE PARTIJEN
8.1 In somme gevallen kan MCU gebruik maken van derde partijen om haar producten en/of diensten aan te bieden en af te laten nemen door de klant. Voor zover dit mogelijk de software van de derde partijen vereist, zouden afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

ARTIKEL 9 - WIJZIGINGEN VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN
9.1 MCU is gerechtigd de inhoud van de producten en/of diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van deze producten en/of diensten gelijk blijft.
9.2 MCU is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal MCU de klant informeren over de wijziging als deze effect heeft op een aangekocht product en/of dienst.

ARTIKEL 10 - OPSCHORTING EN OPZEGGING PRODUCTEN EN DIENSTEN DOOR MCU
10.1 MCU is bevoegd om de toegang tot producten en/of diensten op te schorten, indien de klant in strijd handelt met enige bepaling van deze algemene voorwaarden.
10.2 In geval van een (langdurige) ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan MCU besluiten op verzoek van de klant een geldigheidsduur van een aangeschaft product en/of dienst op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van MCU – deugdelijk bewijs. Opschorting kan nooit met terugwerkende kracht. Vooraf betaald inschrijfgeld via de website of op een andere manier kan niet gerestitueerd worden.

ARTIKEL 11 - EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT
11.1 De klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de producten en/of diensten. De klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van MCU aanvaardt en opvolgt.
11.2 De klant is aansprakelijk voor schade aan MCU aangeboden producten, diensten en/of de accommodatie, die is ontstaan doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, het reglement en/of de huisregels, of voor schade van MCU die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID MCU
12.1 MCU doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar website en/ of producten en/of diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
12.2 MCU is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de producten en/of diensten en/of het gebruik van de website, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MCU.
12.3 Indien de klant via de website een product en/of dienst van een derde partij afneemt, dan is MCU niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van dit product en/of dienst.
12.4 Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van MCU te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van MCU voor het betreffende geval uitkeert.
12.5 Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze algemene voorwaarden.
12.6 Deze algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van MCU, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
12.7 Iedere aansprakelijkheid van MCU vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

ARTIKEL 13 – OVERMACHT
13.1 MCU is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

ARTIKEL 14 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
14.1 De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de producten en/of diensten en de website, inclusief alle inhoud daarvan, berusten bij MCU, tenzij anders is vermeld. Het is de klant niet toegestaan producten en/of diensten of informatie van de website te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MCU. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media, email of website.

ARTIKEL 15 - OVERDRACHT VAN RECHTEN
15.1 De klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de aangeschafte producten en/ of diensten te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van MCU.
15.2 MCU is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen van de producten en/of diensten te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de klant.

ARTIKEL 16 - ONGELDIGE BEPALINGEN
16.1 Indien op enig moment een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 17 – PRIVACY
17.1 MCU verzamelt persoonsgegevens van de klant. Op het gebruik van de producten en/of diensten en de website, is de Privacyverklaring van MCU van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring, die te vinden is op de website of desgewenst kunnen worden toegezonden.

ARTIKEL 18 – RECHTSTOEPASSING
18.1 Op deze algemene voorwaarden en alle producten en/of diensten die worden aangekocht bij MCU, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de aankoop tussen de klant en MCU, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de MCU vestiging is gevestigd.
18.3 Door zijn registratie en aankoop verklaart de klant de algemene voorwaarden te accepteren.
18.4 Voor vragen, productinformatie of informatie over de website, kunt u zich richten tot: MCU - marketing, te bereiken via email: marketing@mcutrecht.nl