MON instructies

MON instructies

De snelheid van de motorcross is de laatste jaren steeds hoger geworden, met daarbij een toenemende kans op ongevallen. Ook aanscherpingen van verzekering- en circuitregels maken het noodzakelijk een eenduidige en duidelijke instructie beschikbaar te stellen. Door een goede instructie kan de baancommissaris, ook wel Baco genoemd, een bijdrage leveren aan de veiligheid van de motorsport. Deze handleiding heeft als doel de diverse Baco’s tools te geven en een uniforme werkwijze te verwezenlijken binnen de onder de MON georganiseerde wedstrijden. Daarnaast heeft deze handleiding als doel de Baco te wijzen op zijn of haar taken en verplichtingen.

BAANCOMMISSARISSEN ALGEMEEN

Leeftijd, herkenbaarheid en verantwoordelijkheid.

Een baancommissaris:
 • Dient minimaal 15 jaar oud te zijn en zich bewust te zijn van zijn of haar verantwoordelijkheden.
 • Waakt over de veiligheid van rijders en publiek.
 • Dient duidelijk herkenbaar te zijn door middel van bijvoorbeeld het dragen van een felgekleurd hesje.
 • Meldt zich op de wedstrijddag uitgerust en ruimschoots op tijd bij de coördinator baancommissarissen.
 • Meldt zich na afloop af bij de coördinator en lever daar het hesje en eventueel vlag in.
 • Onthoudt zich gedurende de wedstrijddag, tot na de laatste manche, van alcohol en/of drugs.
 • Onthoudt zich tijdens en na de wedstrijd van commentaar ten overstaand van rijders, publiek en pers.
 • Mag gedurende de wedstrijd geen uiting geven van zijn sympathie voor een of meerdere rijders.

Hulp van buitenaf

 • Alle hulp van buitenaf op de baan is verboden, behalve als deze verleend wordt door een baanofficial in het belang van de veiligheid.
 • De baancommissaris ziet toe op bovenstaande, bij overtreding maakt de baco dit kenbaar aan de wedstrijdleider.
 • Toegestane assistentie jeugdklassen
  (50cc, 65cc en 85cc kleine wielen)

 • Toegestaan is alleen hulp op de plek waar de rijders gevallen of gestopt is
 • Het is verboden om de rijder te helpen richting bijvoorbeeld finishlijn of sleutelruimte.
 • Werken aan de machine mag alleen in de aangeefruimte of in de fuik, dit is niet toegestaan langs de baan.
 • De baancommissaris ziet toe op bovenstaande, bij overtreding maakt de baco dit kenbaar aan de wedstrijdleider.
 • Baanverlaten/afsnijden

 • De rijder is verplicht de wedstrijd te hervatten op de plaats waar de baan werd verlaten.
 • Afsnijden van de baan is niet toegestaan. Daar waar de baan verlaten wordt, moet men ook weer de baan betreden.
 • De baancommissaris ziet toe op bovenstaande, bij overtreding maakt de baco dit kenbaar aan de wedstrijdleider.
 • Diverse baancommissarissen

 • Coördinator baancommissarissen
 • Vlaggenisten
 • Ordonnans
 • Uit vlagger
 • Assistent baancommissarissen
 • Vlaggenisten

  De vlaggenist:

 • Is verantwoordelijk voor het geven van vlag- en handsignalen op het deel van het circuit dat gelegen is tussen hem en de eerstvolgende baanpost. De vlaggenist kijkt hiertoe in de rijrichting waarbij hij/zij vanuit de ooghoeken aankomende rijders kan zien.
 • Richt zijn ogen en aandacht enkel op hetgeen zich op het circuit afspeelt, niet daarbuiten.
 • Houdt de vlag uitgerold vast, doch zorgt ervoor dat de rijders de vlag niet kunnen zien. (bijvoorbeeld strak langs het been). De vlag wordt NIMMER in de grond “gepoot”, over de schouder gedragen of tegen een vlaggenpost aangezet.
 • Bij gebruik van de vlag moet de rijder het volledige doek kunnen zien. Bij hinderlijke wind houdt u desnoods de vlag aan de onderkant vast.
 • Tracht tijdens het hanteren van de vlag oogcontact met de rijder te krijgen, die u met de vlag waarschuwt.
 • Dient de rijders te attenderen op gevaren binnen de baan bij bijv. gevallen rijders of obstakels.
 • Waarschuwen geschiedt middels het DUIDELIJK tonen van de GELE VLAG en geeft met handgebaren duidelijk aan waar het veilige spoor is.
 • Mag zijn post NIET verlaten, ook niet voor een gevallen rijder. DENK hierbij aan de veiligheid van de rijders en aan EIGEN veiligheid.
 • Mag bij een algemene pauze of op het einde van de wedstrijddag, de post pas verlaten als de ordonnans voorbij is gekomen.
 • Ziet er op toe dat anderen zich niet bij de vlaggenist voegen op zijn/haar vlagpost.
 • Maakt daar waar publiek zich binnen de afzettingen bevindt, deze mensen er vriendelijk doch duidelijk op attent, dat zij verzocht worden daar plaats te nemen waar dit wel is toegestaan.
 • Zorgt voor zijn/haar eigen schrijfgerei, bij voorkeur een potlood en papier.
 • Meldt onregelmatigheden en gevaarlijke situaties onmiddellijk bij de wedstrijdleiding door na afloop van de manche een geschreven bericht te verstrekken aan de ordonnans. Een bericht dient altijd het nummer van de baanpost, de naam van de Vlaggenist, een omschrijving van de betreffende manche en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het voorval, indien mogelijk met vermelding van rijnummers en de kleur van de nummerplaat, te omvatten.
 • Probeer bij incidenten namen en telefoonnummers van getuigen te noteren.
 • Zorg ervoor dat hij/zij op de wedstrijddag op tijd aanwezig is (een half uur voor aanvang training).
 • Vlaggen en signalen

  Groene vlag icon

  Groene vlag of fluitsignaal

  Teken dat niet-rijder de fuik moeten verlaten en de motoren gestart kunnen worden.

  Finish vlag icon

  Zwart-wit geblokte vlag

  Finish/startvlag.

  Blauwe vlag icon

  Blauwe vlag

  Teken aan te dubbelen rijder om vrije doortocht te verlenen.

  Gele vlag icon

  Gele vlag stilgehouden

  Gevaar! Extra opletten, snelheid minderen, inhalen en/of springen verboden.

  Gele vlag icon

  Gele vlag gezwaaid

  Ernstig gevaar! Langzaam rijden, inhalen en springen verboden, de rijder moet zich voorbereiden om te stoppen.

  Rode vlag icon

  Rode vlag

  Stop! Wedstrijd wordt afgebroken. Langzaam naar de uitrit van de baan rijden.

  Witte en gele vlag icon

  Witte vlag + gele vlag

  Uitrit van de baan naar het rennerskwartier. Witte vlag geeft de uitgang aan.

  Zwarte vlag en nummer negen

  Zwarte vlag +bord met startnummer

  Teken voor de betreffende rijder om de wedstrijd te verlaten.

  GEEL, uitgestoken en stilgehouden

  Er is een obstakel (bijv. een gevallen rijder) op de baan, die niet direct gevaar oplevert. De rijder ligt c.q. staat aan de rand van de baan en probeert bijvoorbeeld zijn/haar motor te starten. De vlaggenist geeft met handsignalen de te rijden positie op de baan aan.

  Bij de volgende vlagpost de gele vlag wordt gezwaaid. Met de stille gele vlag wordt de rijder geattendeerd op de komende gezwaaide vlag.

  Geel gezwaaid

 • Als er een obstakel (bijv. een gevallen rijder) op de baan ligt, waarbij deze rijder het risico loopt aangereden te worden door de andere rijders.
 • Er is een gevaarlijke baan situatie aan het ontstaan in bv het landingsgebied achter de schans of in een onoverzichtelijke bocht (er ligt een motor op de baan).
 • Er wordt bijstand op de baan verleend door hulpdiensten.
 • Medische diensten steken de baan over.
 • In voorkomende gevallen geeft de vlaggenist met handsignalen de te rijden positie op de baan aan.
 • Bovenstaande situaties zijn richtlijnen, de vlaggenist zal zelf moeten beslissen welk signaal er op dat ene bepaalde moment moet worden gegeven. De stille of gezwaaide vlag situatie blijft in actie tot het moment dat de baan weer vrij is.

  Spotter

  De spotter is een zogenaamde veldwaarnemer en is de ogen en oren van het Medisch Interventie Team: je signaleert, en alarmeert het MIT als er hulpverlening nodig is. Je hoeft geen hulpverlenerstaken te verrichten, het is enkel een communicatie-functie.

 • De ogen en oren in het veld voor het MIT
 • Signaleren waarnemen en observeren
 • Zo nodig tijdig alarmeren en oproepen MIT
 • Bij behandeling in het veld assisteren op aanwijzingen van het MIT
 • Heeft geen hulpverlenerstaken te verrichten
 • Blijft op de aangewezen plaats en houdt zicht op de baan tijdens het rijden
 • Gaat niet de baan in tijdens het rijden!
 • Zorgt voor een snelle en goede communicatie met het MIT
 • Heeft geen enkele neventaak
 • Downloads

  Motorcross Club Utrecht

  Isotopenweg 27
  3542 AK Utrecht

  KvK: 40479951
  IBAN: NL62 RABO 0369 1288 50